Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

C.H.Erbslöh Polska Sp. z o.o.
ul.Farbiarska 69
02-862 Warszawa


2.. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoczęcia współpracy lub zawarcia umowy i jej realizacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) RODO (UE):

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktu, obsługi zlecenia, przygotowania umowy, realizacji umowy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO (UE). Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest:

 • Kodeks Cywilny; Kodeks Karny; Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedziniebezpieczeństwa i higieny pracy; Rozporządzenie Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracyl Ustawa Kodeks pracy; Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji; Ustawa o ochronie osób i mienia; Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych; Ustawa o rachunkowości; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Ustawa Prawo Budowlane; Dyrektywa 85/374/EWG - odpowiedzialność za produkty wadliwe

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być

 • Banki,
 • Firmy świadczące usługi audytorskie,
 • Firmy świadczące usługi doradztwa,
 • Firmy świadczące usługi transportowe,
 • Firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • Firmy świadczące usługi informatyczne,
 • Firmy świadczące usługi audytorskie.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 6 lat w zakresie dokumentacji podatkowej. Dokumentacja powykonawcza będzie przetwarzana zgodnie z prawnie uzasadnionym celem administratora do czasu wygaśnięcia możliwości wniesienia kolejnych roszczeń z tytułu szkody. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.