Strona główna » Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

obowiązujące w umowach handlowych zawieranych przez

C.H.Erbslöh Polska sp. z o.o.
 

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, w  których sprzedawcą jest  C.H.Erbslöh Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-862) przy ul. Farbiarskiej 69 (dalej zwana Sprzedającym), zarejestrowana w KRS pod numerem 0000145565.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego, w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej, w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.cherbsloeh.pl
 4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych  (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy, itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w umowie w sposób odmienny.
 6. Odmienne ustalenia między stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS.

 

§2 DEFINICJE

 1. Sprzedający – C.H.Erbslöh Polska sp. z o.o., 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 69.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna.
 3. Termin płatności – dzień w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
 4. Towary i usługi – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
 5. Zamówienie – oferta zakupu towarów lub usług, złożona przez Kupującego na piśmie, zawierająca co najmniej nazwę zamawianego towaru lub usługi, ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT, oraz  dane teleadresowe do kontaktu, termin realizacji, miejsce i warunki odbioru oraz warunki płatności.
 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu, wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru lub usługi, sumarycznej wartości zamówienia, terminu i sposobu realizacji zamówienia oraz warunków płatności.

 

§3 WARUNKI DOSTAW

Dostawa towarów realizowana jest w oparciu pisemne zamówienie, złożone przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego dostarczone do siedziby Sprzedającego przy ul. Farbiarskiej 69, 02-862 Warszawa.
Zamówienie może być dostarczone osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e-mailem i powinno zawierać:

 1. Nazwę Kupującego wraz ze wskazaniem dokładnego adresu
 2. Numer NIP lub odpowiednik
 3. Datę zamówienia
 4. Nazwę towaru, ilość i jednostkę miary
 5. Wielkość opakowania
 6. Miejsce i termin dostawy/odbioru
 1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej między stronami w formie pisemnej, obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010) plus standardowe opakowanie Sprzedającego.
 2. Sprzedający dokonuje wysyłki do Kupującego w terminie 3 dni roboczych, o ile zamawiane towary są w magazynie w Polsce. W przypadku gdy zamawiane towary będą musiały być sprowadzone od producenta, ustalenie terminu dostawy do Kupującego odbędzie się po uzgodnieniu  terminów z producentem.
 3. W przypadku posiadania przez Sprzedającego mniejszej ilości towaru niż ta, na którą opiewa zamówienie, Sprzedający może zrealizować dostawę częściowo, a pozostała ilość będzie wysłana w terminach późniejszych. W takim przypadku, Kupujący pokryje różnicę  pomiędzy kosztem wysyłki całości zamówionego towaru, jednorazowo a rzeczywiście poniesionymi kosztami.
 4. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
 5. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towarów przechodzi na Kupującego z chwilą podpisania przez podmiot odbierający dostawę, dokumentów stanowiących dowód dostarczenia towarów do miejsca przeznaczenia. W przypadku samodzielnego odbioru towarów przez Kupującego, ryzyko powyższe przechodzi na kupującego z chwilą wydania towarów Kupującemu.
 6. Zdarzenia siły wyższej lub wystąpienie innych warunków, nieprzewidywalnych przez Sprzedającego w chwili przyjęcia zamówienia, takich jak: pożar, powódź lub inne klęski żywiołowe, brak dostaw ze strony dostawców, brak energii, strajki, lokout, zakłócenia komunikacyjne, ingerencja organów państwa, uprawniają Sprzedającego do przesunięcia terminów dostaw lub spełnienia świadczenia  przynajmniej o czas trwania przeszkody, co nie będzie stanowiło opóźnienia ani zwłoki.
 7. Nieodebranie lub odmowa odebrania w umówionym terminie zamówionych przez Kupującego towarów, upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami transportu oraz innymi do wysokości powstałej szkody.

 

§4 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Kupujący jest zobowiązany do  zapłaty za towary i usługi w terminie wskazanym na fakturze.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także do żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z czynnościami zmierzającymi do wyegzekwowania należności (koszty windykacji i obsługi prawnej), a także przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji zamówień.
 4. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub reguluje je nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 5. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty za towar lub usługę w określonym terminie.

 

§5 PRAWA KUPUJĄCEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WAD PRODUKTU

 1. Kupujący ma obowiązek starannie sprawdzić wszystkie dostarczone towary natychmiast po otrzymaniu dostawy.
 2. Jawne wady towarów, jakościowe lub ilościowe, muszą być zgłoszone do Sprzedającego w formie pisemnej niezwłocznie, wraz z protokołem uszkodzeń i braków. Protokół musi być potwierdzony podpisem Kupującego i kierowcy dostarczającego towar. Przekazanie protokołu musi nastąpić  przed upływem 1 dnia od daty odbioru towarów.
 3. Wady ukryte należy zgłaszać w formie pisemnej nie później niż do 5 dni od ich wykrycia lub ujawnienia.
 4. Reklamacje ilościowe lub jakościowe zgłoszone później mogą nie być uznane.
 5. W przypadku wad dostarczonych towarów, Sprzedający wg własnego wyboru, może dokonać poprawy towarów, dostarczenia brakujących ilości lub dostarczyć towary wolne od wad (wykonanie dodatkowe).
 6. Jeśli Sprzedający nie będzie w stanie usunąć wady poprzez wykonanie dodatkowe bądź będzie się to wiązało z nadmiernymi kosztami, Kupujący wg własnego wyboru uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, bądź żądania obniżenia ceny zakupu, lecz tylko w odniesieniu do tej (tych) partii, której wady dotyczą.

 

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

 1. W maksymalnym zakresie, na jaki pozwala prawo polskie, Sprzedający uchyla, ogranicza lub wyłącza z uwzględnieniem OWS, swoją odpowiedzialność cywilno-prawną, za wyjątkiem następujących przypadków:
 • rażącego-zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych
  lub
 • rażącego niedbalstwa, zaniedbania bądź celowego naruszenia obowiązków.

W przypadku opisanym w punkcie „a”, Sprzedający odpowiada tylko za straty będące normalnym następstwem ich przyczyn, nie odpowiada natomiast za utracone korzyści Kupującego ani też za jakiekolwiek pośrednie szkody skutkowe, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego nie może przekroczyć dwukrotnej wartości dostarczonego towaru, chyba że jest ona wynikiem umyślnego działania z jego strony. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, o ile przepisy prawa o odpowiedzialności za towar niebezpieczny stanowią inaczej, bądź jeśli zostaną zgłoszone wobec Sprzedającego roszczenia związane ze szkodą na osobie (naruszenie lub zagrożenie zdrowia lub życia).

 

§7 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów, co ma taki skutek, że Sprzedający jest właścicielem towarów do chwili pełnego zapłacenia należności za te towary lub do chwili zużycia tych towarów w produkcji.
 2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towary w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towarów stanowiących własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego  o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji praw Sprzedającego względem podmiotu dokonującego zajęcia towarów w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego zobowiązany jest przedstawić niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

 

§8 OCHRONA DANYCH

 1. Akceptując zapisy niniejszego OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego i podmioty działające na zlecenie Sprzedającego, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów i usług.
 2. Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedającego, przekazywać osobom trzecim, informacji  objętych tajemnicą handlową, uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym.

 

§9 PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 1. Roszczenia Kupującego z tytułu umów sprzedaży towarów lub usług dostarczonych lub wykonanych przez Sprzedającego, z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, przedawniają się po trzech latach od momentu prawnego rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, o ile nic innego nie wynika z  szczególnych przepisów prawa.

 

§10 ZWROTY TOWARÓW

 1. Zwroty towarów są możliwe tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedającego. W przypadku zgody, Sprzedający ma prawo naliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 20 %  ceny sprzedaży zwracanych towarów.

 

§11 MIEJSCE WYKONANIA, SĄD WŁAŚCIWY, ODPOWIEDNIE PRAWO

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z transakcji między Sprzedającym i Kupującym, są właściwe rzeczowo sądy powszechne dla siedziby Sprzedającego. Do rozstrzygania sporów mają zastosowanie jedynie przepisy prawa polskiego.